1 2 3 4 5 6 7
  • ซ่อมเครื่องกำเนิดคลื่นความถี่สูง (Ultrasonic generator) และกล่องสั่น (Transducer box)