1 2 3 4 5 6 7
  • ออกแบบระบบควบคุมเครื่องจักร เช่น PLC , TOUCH SCREEN สร้างตู้ควบคุมไฟฟ้า